Klauzula informacyjna RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest UNIHUT S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jezierskiego 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073476; NIP: 6780027057.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • realizacja umowy (w tym odpowiedź na zapytania ofertowe, zbieranie ofert cenowych itp.)
 • obowiązki prawne wynikające z realizacji umowy

Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Osobą kontaktowa w sprawie Twoich danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych.

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • pod adresem email: IOD@unihut.pl
 • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: UNIHUT S.A. ul. Jacka Jezierskiego 7; 31-983 Kraków z dopiskiem IOD

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych są następujące podmioty:

 • Banki
 • US
 • Nazwa.pl – hosting usług pocztowych
 • IComarch 24 – dostawca usług kopii bezpieczeństwa
 • OPTeam S.A. – obsługa programu księgowo – kadrowego
 • Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji umowy

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dokumentacja związana z realizacją umowy jest przechowywana przez okres 6 lat zgodnie z Ordynacją podatkową.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

Masz następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy a nie wynika z przepisów prawa
 • sprzeciwu w przypadku gdy Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego celu

Do kogo możesz wnieść skargę?

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.